UBND TỈNH QUẢNG NINH
HUYỆN BA CHẼ

Quản lý văn bản

#
Số hiệu
Trích yếu
Loại văn bản
Ngày ban hành
Cơ quan ban hành
1 TCVN3907:2011 Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 3907: 2011 về yêu cầu thiết kế trường mầm non Các loại văn bản khác Bộ Xây dựng thẩm định, Bộ Khoa học và Công nghệ công bố
2 TCVN8794:2011 Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 8794:2011 về yêu cầu thiết kế trường trung học Các loại văn bản khác
3 ISO9001:2015 Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN ISO 9001:2015 Các loại văn bản khác Bộ Khoa học và Công nghệ
4 QC_001 Trích yếu 001 Quy chế
5 3930/QĐ-UBND Về công bố danh mục thủ tục hành chính mới ban hành, sửa đổi, bổ sung bãi bỏ trong lĩnh vực hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa; lĩnh vực thành lập và hoạt động doanh nghiệp; lĩnh vực thành lập và hoạt động của Liên hiệp HTX; lĩnh vực thành lập và hoạt đôpnjg của HTX, lĩnh vực thành lập và hoạt động của hộ kinh doanh cá thể thuộc phạm vi, chức năng quản lý của Sở Kế hoạch và Đầu tư Quyết định 18/12/2023 UBND tỉnh Quảng Ninh
6 21/2023/NQ-HĐND VỀ VIỆC BÃI BỎ, SỬA ĐỔI MỘT SỐ KHOẢN PHÍ, LỆ PHÍ THUỘC THẨM QUYỀN CỦA HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH Nghị Quyết 31/10/2023 HĐND tỉnh Quảng Ninh
7 20/2023/NQ-HĐND VỀ VIỆC QUY ĐỊNH MỨC THU MỘT SỐ KHOẢN PHÍ, LỆ PHÍ THUỘC THẨM QUYỀN QUY ĐỊNH CỦA HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH THỰC HIỆN THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THÔNG QUA DỊCH VỤ CÔNG TRỰC TUYẾN TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH QUẢNG NINH Nghị Quyết 31/10/2023 HĐND tỉnh Quảng Ninh
8 03/2023/TT-BTP SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ NỘI DUNG CỦA THÔNG TƯ SỐ 01/2022/TT-BTP NGÀY 04 THÁNG 01 NĂM 2022 CỦA BỘ TRƯỞNG BỘ TƯ PHÁP QUY ĐỊNH CHI TIẾT MỘT SỐ ĐIỀU VÀ BIỆN PHÁP THI HÀNH NGHỊ ĐỊNH SỐ 87/2020/NĐ-CP NGÀY 28 THÁNG 7 NĂM 2020 CỦA CHÍNH PHỦ QUY ĐỊNH VỀ CƠ SỞ DỮ LIỆU HỘ TỊCH ĐIỆN TỬ, ĐĂNG KÝ HỘ TỊCH TRỰC TUYẾN Thông tư 02/08/2023 Bộ Tư pháp
9 1597/QĐ-UBND Công bố thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung thuộ phạm vi, chức năng quản lí của Sở giáo dục và đào tạo Quyết định 15/06/2023 UBND tỉnh Quảng Ninh
10 1355/QĐ-UBND VỀ VIỆC CÔNG BỐ DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH ĐƯỢC SỬA ĐỔI, BỔ SUNG LĨNH VỰC HỘ TỊCH THUỘC PHẠM VI, CHỨC NĂNG QUẢN LÝ CỦA SỞ TƯ PHÁP Quyết định 26/05/2023 UBND tỉnh Quảng Ninh
11 02/2023/TT-BKHĐT SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA THÔNG TƯ SỐ 01/2021/TT-BKHĐT NGÀY 16 THÁNG 3 NĂM 2021 CỦA BỘ TRƯỞNG BỘ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ HƯỚNG DẪN VỀ ĐĂNG KÝ DOANH NGHIỆP Thông tư 18/04/2023 Bộ Kế hoạch và Đầu tư
12 528/QĐ-BTP VỀ VIỆC CÔNG BỐ THỦ TỤC HÀNH CHÍNH ĐƯỢC SỬA ĐỔI, BỔ SUNG TRONG LĨNH VỰC HỘ TỊCH THUỘC PHẠM VI CHỨC NĂNG QUẢN LÝ CỦA BỘ TƯ PHÁP Quyết định 10/04/2023 Bộ Tư pháp
13 746/QĐ-UBND Quy định về TTHC thuộc Sở VHTTDL Quyết định 23/03/2023 UBND tỉnh Quảng Ninh
14 727/QĐ-UBND QĐ công bố danh mục thủ tục hành chính mới ban hành, thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung, thay thế, thủ tục hành chính bị bãi bỏ thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Nông nghiệp và PTNT Quyết định 21/03/2023 UBND tỉnh Quảng Ninh
15 292/QĐ-BLĐTBXH công bố các thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung lĩnh vực bảo trợ xã hội thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Bộ Lao động TB&XH. Quyết định 16/03/2023 Bộ Lao động - TB&XH
16 711/QĐ-BGDĐT Công bố thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung lĩnh vực giáo dục và đào tạo thuộc hệ thống giáo dục quốc dân thuộc phạm vi, chức năng quản lý của bộ giáo dục và đào tạo; Quyết định 13/03/2023 Bộ Giáo dục và Đào tạo
17 372/QĐ-UBND về công bố danh mục thủ tục hành chính lĩnh vực hộ tịch thuộc phạm vi, chức năng quản lý của Sở Tư pháp Quyết định 14/02/2023 UBND tỉnh Quảng Ninh
18 Số:554/QĐ-BNN-TY VỀ VIỆC CÔNG BỐ THỦ TỤC HÀNH CHÍNH MỚI BAN HÀNH, THAY THẾ, BỊ BÃI BỎ LĨNH VỰC THÚ Y THUỘC PHẠM VI CHỨC NĂNG QUẢN LÝ CỦA BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN Quyết định 13/02/2023 BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN
19 02/2023/NĐ-CP QUY ĐỊNH CHI TIẾT THI HÀNH MỘT SỐ ĐIỀU CỦA LUẬT TÀI NGUYÊN NƯỚC Nghị định 01/02/2023 Chính phủ
20 12/QĐ-UBND VỀ VIỆC CÔNG BỐ DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THUỘC PHẠM VI, CHỨC NĂNG QUẢN LÝ CỦA SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN Quyết định 04/01/2023 UBND tỉnh Quảng Ninh