UBND TỈNH QUẢNG NINH
HUYỆN BA CHẼ

Công bố phù hợp tiêu chuẩn

STT
Tên điều khoản
Tên tài liệu
1
4 - Bối cảnh tổ chức
2
4 - Bối cảnh tổ chức
3
5 - Chính sách chất lượng
4
5 - Chính sách chất lượng
5
6.1 - Mục tiêu chất lượng
6
6.2 - Rủ ro và cơ hội
7
7.1 - Thông tin dạng văn bản
8
7.2 - Quy trình nội bộ
9
7.3 - Quy trình giải quyết thủ tục hành chính
10
8.1 Các quy trình giải quyết công việc
11
8.2 - Kết quả giải quyết công việc
12
9.1 - Đánh giá nội bộ
13
9.2 - Xem xét của lãnh đạo
14
10.1 - Sự không phù hợp và hành động khắc phục
15
10.2 - Đề xuất cải tiến
16
Quyết định công bố phù hợp tiêu chuẩn